O PRZEDSZKOLU

Liczba odwiedzających: 2621

"Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, 
w środowisku sprzyjającym pracy, 
dziecko może dotrzeć do krańców świata"
(Celestyn Freinet)

image17.jpeg (163 KB)

Misja naszego przedszkola:

Celem naszej pracy dydaktyczno - wychowawczej jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do jak największej samodzielności. W codziennej pracy poszukujemy takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalają w dzieciach ciekawość, zwiększają zainteresowania, sprawiają, że dzieci domagają się zajęć, chcą przyswajać wiedzę i zawsze aktywnie działać. Stawiamy na działania praktyczne, preferujemy rozwijanie ich własnej aktywności twórczej, zachęcając do uczestnictwa w różnych konkursach  i przedsięwzięciach.

Priorytety

Każde dziecko ma prawo do indywidualnego tempa rozwoju, jest wyjątkowe i kochane.
Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Uwzględniamy jego potrzeby i możliwości psychofizyczne.
Uczymy je wiary we własne możliwości, rozwijamy w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
Pomagamy im rozwijać ich zainteresowania, talenty i pasje.
Uczymy życzliwości i empatii, opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności i szanujemy ich autonomię.
Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka.
Zapewniamy im poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

W codziennej pracy

Kładziemy nacisk na kontakt z przyrodą.
Promujemy zdrowy styl życia, kształtujemy nawyki proekologiczne.
Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
Prezentujemy umiejętności dzieci w trakcie imprez miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.