ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Liczba odwiedzających: 562

Zajęcia specjalistyczneW naszym przedszkolu pracuje zespół specjalistów: 


-  psycholog, 
prowadzi obserwacje naszych podopiecznych w grupie, przygotowuje indywidualne zajęcia dla dzieci oraz spotkania dla rodziców;
- logopeda i neurologopeda,
prowadzą indywidualną terapię dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami rozwojowymi,
- terapeuta SI,
prowadzi zajęcia integracji sensorycznej.

Grupa specjalistów tworzy zespół, którego zadaniem jest wszechstronna stymulacja dziecka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną. Ważnym zadaniem jest wspieranie dziecka w utrzymaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami
oraz rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w aktywności poznawczej i zabawie, z respektowaniem obowiązujących norm społecznych. Niezwykle ważne jest, aby oddziaływania nauczyciela i specjalistów były zintegrowane i prowadziły do takiego usprawnienia dziecka z trudnościami czy zaburzeniami rozwojowymi, które umożliwi mu jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz- w
zależności od potrzeb- z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w
zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

  •  dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców,
  •  opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  •  nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem,
  • dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
  •  w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program,
  •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców,
  •  dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające