-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Organizacja przedszkola

Ogólne zasady

-
Wersja do drukudruk
Ogólne zasady

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2.1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z
późniejszymi zmianami oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Celem przedszkola jest w szczególności:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w
codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre,
a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,
małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)
oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów,
określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, podane są umiejętności i wiadomości, którymi
powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

4. Do zadań przedszkola w zakresie realizacji praw dziecka należy:
1) Realizowanie prawa do własnej tożsamości przez organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości
dziecka i innych ludzi, wspieranie działań twórczych, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnej
osoby.
2) Realizowanie prawa do swobody myśli, sumienia, wyznania oraz wyrażania swoich poglądów przez organizowanie
działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka, umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń,
przeżyć, uczuć,
3) Realizowanie prawa do prywatności, poszanowania godności, honoru przez umożliwienie dokonywania wyborów
i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne
wywiązywanie się z podejmowanych zadań,
4) Realizowanie prawa do nauki poprzez tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność
skupiania uwagi, umożliwianie poznawania i stosowania różnych rozwiązań zadań,
5) Realizowanie prawa dziecka niepełnosprawnego do normalnego życia w społeczeństwie przez wspieranie samodzielnych
działań dziecka, wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości, dostarczanie
przykładów i doświadczeń społecznych na zasadzie kompromisu i akceptacji innych osób,
6) Realizowanie prawa do wypoczynku i czasu wolnego przez tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i
zorganizowanej aktywności ruchowej, stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko wyborów i zdawania
sobie sprawy z ich konsekwencji, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
7) Realizowanie prawa do wychowania w rodzinie poprzez tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych
ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie,
8) Realizowanie prawa dziecka do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną poprzez uczenie sposobów radzenia
sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,
umożliwienie dziecku dokonywania wyborów, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo
dziecka.

 
Wytworzył: Elżbieta Rucińska, data: 20.12.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził: Aneta Dworak, data: 29.12.2010 r., godz. 08.06
Ostatnia aktualizacja: Aneta Dworak, data: 29.12.2010 r., godz. 12.47
Liczba odwiedzin: 1236