-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Organizacja przedszkola

-
Wersja do drukudruk
Organizacja przedszkola

Zgodnie ze statutem:
§ 13.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Przedszkole jest ośmiooddziałowe.
1) W przedszkolu mogą być utworzone kolejne oddziały, powołane przez organ prowadzący, jeżeli liczba złożonych
kart w okresie rekrutacji wskazuje na taką potrzebę.
2) Zmiana organizacji przedszkola musi zostać zatwierdzona w arkuszu na dany rok szkolny.
3. Liczba dzieci w oddziale nieintegracyjnym nie może przekroczyć 25.
4. W przedszkolu są tworzone oddziały integracyjne, w których liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym
od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
5. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola i realizacji
założeń programowych.
§ 14.1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego,
wybranego decyzją rady pedagogicznej przez nauczycieli danego oddziału z zestawu programów i
opartego na podstawie programowej lub programu autorskiego własnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora
przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola prowadzone jest w oparciu o odrębne przepisy.
4. W zakresie planowania pracy obowiązuje program koncepcja rozwoju przedszkola określająca główne zadania
oraz plany pracy dla danego oddziału.
5. W przedszkolu dopuszcza się możliwość organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej prowadzonej
w oparciu o odrębne przepisy.
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
7. W przedszkolu dopuszcza się możliwość organizowania, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zajęć dodatkowych,
wykraczających poza podstawę programową. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 
Wytworzył: Elżbieta Rucińska, data: 28.12.2010 r., godz. 12.01
Wprowadził: Aneta Dworak, data: 29.12.2010 r., godz. 08.05
Ostatnia aktualizacja: Nauczyciel PMI5, data: 30.01.2019 r., godz. 17.52
Liczba odwiedzin: 7136