-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Dla rodziców

Rekrutacja uzupełniająca

-
Wersja do drukudruk
Rekrutacja uzupełniająca

Zasady postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Legionowo

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 24/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dzieci, które aktualnie mają zapewnione miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, nie biorą udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Wykaz wolnych miejsc w placówkach prowadzonych przez Gminę Legionowo biorących udział w rekrutacji uzupełniającej będzie dostępny na stronie dla rodziców: legionowo.formico.pl w dniu 14 czerwca 2021 r. od godz. 8.00.

Postępowanie uzupełniające prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie składają rodzice do nie więcej niż 3 wybranych placówek, które dysponują wolnymi miejscami. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane placówki (grupy rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest placówką pierwszego wyboru.

Rodzice / prawni opiekunowie:

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
- dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
- podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do placówki pierwszego wyboru.

lub

- wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w placówce pierwszego wyboru.

lub

- wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik placówki.

Wypełnienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez jego wysłania do placówki pierwszego wyboru po podpisaniu profilem zaufanym lub bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza, że dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.

Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców, konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek i/lub oświadczenia, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik placówki pierwszego wyboru.

Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdej placówce wskazanej na liście preferencji.

Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 18.06.2021 r. do godz. 16.00.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu uzupełniającym decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj. data i godzina potwierdzenia wniosku przez placówkę.
Wnioski niekompletne tj. niezawierające stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów lub niezawierające podpisów rodziców/opiekunów prawnych oraz wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjmowane i nie będą potwierdzane przez placówkę.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki dysponującej wolnymi miejscami. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), a także może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium , którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Wyniki postępowania uzupełniającego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Istnieje możliwość złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające wniosek będą wpuszczane do placówki pojedynczo i są zobowiązane do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół i przedszkoli prosimy o stosowanie się do wytycznych dyrektorów poszczególnych placówek.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z 28 lutego 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zarządzenie Nr 24/2021 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2021 r.

 
Wytworzył: Ewa Galej, data: brak danych
Wprowadził: Ewa Galej, data: 09.06.2021 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja: Ewa Galej, data: 09.06.2021 r., godz. 14.03
Liczba odwiedzin: 25